HDF TÜZÜĞÜ

§ 1 AD ve MERKEZ
1. Federasyon, "Sosyaldemokrat Halk Dernekleri Federasyonu" adını taşır. Kısa adı "HDF" dir.
2. Federasyon Berlin Charlottenburg Mahkemesi'ndeki dernekler kütüğüne kayıtlıdır. Federasyonun merkezi Berlin'dedir.
3. Federasyon'un çalışma alanı tüm Avrupa'dır.

§ 2 TOPLUM YARARINA ÇALIŞMALAR
1. Federasyon Harçlar Yönetmeliğinin 3. bölümünün kurallarına uygun, yalnızca ve doğrudan doğruya toplum yararına çalışmalar yapar.
2. Federasyon'un ticari amaçları yoktur. Elde edilen gelirler ve tüm diğer parasal olanaklar yalnızca tüzükte belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılabilir.
3. Federasyon üyeleri elde edilen gelirlerden hiçbir pay ve üye olmak sıfatıyla Federasyon'dan ödeme alamazlar.
4. Üyelere, tüzük amaçları doğrultusundaki işleri için yaptıkları harcamalar geriye ödenir. Ancak hiçbir kişiye Federasyon amaçlarına aykırı harcamalar yoluyla veya olağanüstü yüksek ödemeler ile çıkar sağlanamaz.
5. Üyelikten ayrılma veya Federasyon'un kapatılması durumunda yaptıkları katkılar üyelere geri ödenmez.
6. Federasyon teşvik almayı amaçlar.
7. Takvim yılı hesap yılıdır.

§ 3 AMAÇ
1. Federasyon demokratik bir örgüttür ve çalışmalarını Federal Almanya yasalarına uygun olarak yürütür.
2. Federasyon'un temel amacı gençlere, yetişkinlere, özellikle göçmenlere aydınlatıcı çalışmalar yaparak ve danışma hizmetleri vererek:
a)Türkiye'den gelen göçmenlerin gerek yaşadıkları ülkelere gerekse Türkiye'ye yönelik yasal, politik, ekonomik ve sosyo-kültürel sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak, eşit haklar için uğraş vermek,
b)Göçmenlerin Avrupa'da kültürel benliklerini korumaları ve geliştirmeleri için çalışmalar yapmak,
c)Avrupa'da yaşayan değişik uluslardan ve kültürlerden insanların kaynaşmasını, karşılıklı dayanışma ve dostluğu pekiştirici çalışmalar yaparak daha iyi bir ortak yaşam için ortam oluşturmak,
d)Kültürel amaçların, uluslararası bilincin, hoşgörünün ve halklar arası dostluk anlayışının özendirilmesi için çalışmalar yapmak.
3. Federasyon amaçlarına ulaşmak için:
* Toplantılar, seminerler ve kurslar düzenler,
* Bilgilendirme ve eğitim malzemeleri yayımlar,
* Düşünsel, sanatsal ve boş zamanları değerlendirme çalışmaları yapar.

§ 4 ÜYELİK
1. Federasyon'un üyeleri yerel kuruluşlardır.
2. Federasyon'un ilke ve amaçlarını benimseyen Avrupa'daki her dernek yerel kuruluş olmak için kendi Yönetim Kurulunun kararıyla yazılı olarak Genel Yönetim Kuruluna başvurabilir. Üyeliğe alınmaya Genel Yönetim Kurulu karar verir. Genel Yönetim Kurulunun reddetmesi durumunda gerekçe bildirme zorunluluğu yoktur.
3. Genel Yönetim Kurulu, Federasyon'a bağlı yerel kuruluşların bulunmadığı yerlerde yerel kuruluş olarak Bürolar oluşturabilir veya kurulmuş olanları kapatabilir. Bürolar bir veya daha fazla kişiden oluşabilir. Büroların çalışma biçimi bir içtüzükle düzenlenir.

§ 5 ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
1. Üyelik,
a) İstifa,
b) Genel Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılma,
c) Yerel kuruluşun feshi
durumunda sona erer.
2. Yetkili organlarının kararıyla yerel kuruluşlar Genel Yönetim Kurulu'na durumu yazılı olarak bildirerek üyelikten ayrılabilirler.
3. Federasyon ilke ve amaçlarına aykırı hareket eden ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen yerel kuruluşlar Genel Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak 14 gün içinde bildirilerek üyelikten çıkarılabilir. Federasyon'dan çıkartılan yerel kuruluşun, kararı izleyen ilk Genel Kurul'a değin tüm üyelik hak ve görevleri sona erer. Üyelikten çıkarılan örgüt, bu karara ilk Genel Kurul toplantısında yazılı olarak itiraz edebilir. Genel Kurul salt çoğunlukla bu itirazı karara bağlar. Tekrar üyeliğe alınmadan ilgili örgüt Genel Kurul'da üyelik haklarını kullanamaz.
4. Üyeliği sona eren yerel kuruluşun Federasyon'daki hakları ortadan kalkar. Bu yerel kuruluşun üyeliği süresinde Federasyona karşı doğmuş borç ve yükümlülükleri kaybolmaz.

§ 6 ÜYELİK ÖDENTİSİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ
1. Üyelik ödentisi, yerel kuruluşların kendilerinin yerine getirmeleri gereken bir yükümlülüktür. Yerel kuruluşlar yılda en az 300,-- DM üyelik ödentisi verirler. Bu tutarın üstüne çıkacak üyelik ödentileri Genel Kurul tarafından belirlenir.
2 Yerel kuruluşların yeterli gerekçe belirterek yazılı başvurmaları durumunda, Genel Yönetim Kurulu, bu yerel kuruluşun üyelik ödentisini azaltabilir, takside bağlayabilir veya üyelik ödentisini tümüyle kaldırabilir.

§ 7 ÜYE YEREL KURULUŞLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. Her yerel kuruluşun federasyon yapısı içerisinde politik fikir oluşumuna, seçimlere ve oylamalara katılma, amaç, ilke ve Federasyon organlarının kararlarını destekleme hakkı ve yükümlülüğü vardır.
2. Yerel kuruluşlar, Genel Yönetim Kuruluna haber vermeden diğer üye kuruluşları da ilgilendirebilecek, ya da Genel Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluğuna giren konularda Federasyon adına girişimlerde bulunamazlar.

§ 8 FEDERASYON'UN ORGANLARI
Federasyon organları şunlardır:
* Genel Kurul,
* Genel Yönetim Kurulu,
* Temsilciler Kurulu,
* Mali Denetim Kurulu

§ 9 GENEL KURUL
1. Federasyon'un en üst karar organı Genel Kurul'dur. Genel Kurul, Federasyon'a üye yerel kuruluşların gönderdikleri delegelerden oluşur.
2. Divan Kurulu: Genel Kurul, başkan, iki başkan yardımcısı ve iki sekreterden oluşan Divan Kurulu tarafından yönetilir. Divan Kurulu'nda Yönetim ve Mali Denetim Kurulu üyeleri görev alamazlar.
3. Genel Kurula 50 ye kadar üyesi olan üye yerel kuruluşlar 5 (beş), 100’e kadar üyesi olan yerel kuruluşlar 10 (on) ve 100’den fazla üyesi olan yerel kuruluşlar 15 (onbeş) delege gönderirler. Delege sayısının saptanmasında, üye yerel kuruluşun Federasyon 'a en son yaptığı ödenti (aidat) esas alınır. Bürolar Genel Kurula 2 (iki) delege ile katılırlar.
4. Her delege, Genel Kurul'da sahip olduğu tek oyu yalnız kendisi kullanabilir. Üyelik ödentisini Genel Kurul günü de dahil ödememiş üye yerel kuruluş delegeleri Genel Kurul'da oy kullanamazlar.
5. Genel Kurul, yılda en az bir defa toplanır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nca olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Üye yerel kuruluş sayısının en az 1/3 inin ya da Mali Denetim Kurulu'nun yazılı isteği durumunda Yönetim Kurulu, en geç bir ay içerisinde tüzüğe uygun olarak olağanüstü Genel Kurul'u çağırmak zorundadır.
6. Genel Kurul'un ilk oturumunda 9. maddenin c bendine göre saptanan delege sayısının yarıdan bir fazlası hazır değilse, Genel Kurul dört hafta sonra çoğunluk koşulu aranmaksızın, yapılmak üzere ertelenir.
7. Genel Kurul toplantısıyla ile ilgili yazılı çağırıda, toplantı yeri, günü ve gündemi yer alır. Çağırı, Genel Kurul'un yapılacağı tarihten en az üç hafta önce postaya verilir. Genel Kurul, her yıl olanaklar içinde ayrı bir kentte düzenlenir.
8. Genel Kurul'da, delegelerin sözlü ya da yazılı isteğiyle gündeme yeni bir madde eklenebilir. Bunun için salt çoğunluk gereklidir.
9. Genel Kurul'a kadar görev yapan Yönetim ve Mali Denetim Kurulu üyeleri delege sıfatları olmasa da Genel Kurul'da oy hakkı dışındaki tüm delegelik haklarına sahiptirler. Sadece delegelerin oy hakkı vardır.
10. Genel Kurul toplantıları yalnız üye yerel kuruluşların delege ve gözlemcilerine, çağrılı kuruluş ve basın ilgililerine, ayrıca çağrılı özel kişilere açıktır. Konuk ve gözlemcilere konuşma hakkının tanınıp tanınmamasına Genel Kurul karar verir.
11. Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun çalışma ve hesap raporunu görüşür ve aklanma oylaması yapar. Gelecek yılın çalışma raporunu ve programını tartışarak, Yönetim Kurulu ve diğer organlar için bağlayıcı kararlar alabilir.
12. Genel Kurul, Yönetim Kurulu ile Mali Denetim Kurulu'nu seçer. Çalışma kollarını görevlendirebilir.
13. Genel Kurul kararları, tüzükte aksine kararlar olmadıkça, basit çoğunlukla verilir. Divan Kurulu başkanı, Genel Kurul tutanaklarını, imzalayarak Federasyon Yönetim Kurulu'na vermekle yükümlüdür.

§ 10 TEMSİLCİLER KURULU
1. Temsilciler Kurulu,
a) Genel Yönetim Kurulu üyeleri,
b) Yerel kuruluşların ve bölge kuruluşlarının başkanlarından veya Yönetim Kurullarının başkanlarının yerine belirledikleri birer delegeden oluşur.
c) Temsilciler Kurulu, toplantıya katılan delegelerle karar verme yetkisine sahiptir. Tüzükte aksine bir hüküm yoksa, Temsilciler Kurulunda kararlar basit çoğunlukla alınır.
3. Genel Yönetim Kurulu, Temsilciler Kurulu'nu yılda en az bir defa toplantıya çağırır.
a) Genel Yönetim Kurulu kararı,
b) Yerel kuruluşların 1/3'ünün yazılı başvurusu,
c) Bölge Yönetim Kurullarından birinin yazılı başvurusu üzerine Temsilciler Kurulu olağanüstü toplantıya çağırılır.
4. Temsilciler Kurulunun görevleri:
a) Genel Yönetim Kurulu'nun politik konularla ilgili önerilerini görüşür veya kendisi öneriler hazırlar,
b) Genel Yönetim Kurulu çalışmalarının eşgüdümü yönlendirir,
c) Genel Yönetim Kurulu'na öneri ve uyarılarda bulunur.
d) İç tüzük ve yönetmelikler ve bunlarda gerekli değişiklikleri yapar.

§ 11 GENEL YÖNETİM KURULU
1. Genel Yönetim Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşur:
a) Genel Başkan
b) İki Genel Başkan Yardımcısı
c) Genel Sekreter
d) Genel Sayman
e) Beşe kadar üye.
Üye sayısına Genel Kurul karar verir. Genel Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri Genel Kurul tarafından iki yıllığına seçilir.
2. Üyelerin yarısının hazır olması durumunda Genel Yönetim Kurulu karar yetkisine sahiptir. Kararlar basit çoğunlukla alınır. İvedi konularda Genel Yönetim Kurulu kararları telekomünikasyon araçlarından yararlanarak alınır. Böyle alınan kararlar tutanağa geçer ve tutanak yetkili bir Genel Yönetim Kurulu üyesi tarafından imzalanır.
3. Federasyon, Genel Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Genel Yönetim Kurulu işleri yürütür ve Federasyonu kamuoyunda temsil eder. Genel Yönetim Kurulu, Genel Kurul'a karşı görevlerini yapmakla sorumludur. Genel Başkan ve iki Genel Başkan Yardımcısı yasanın öngördüğü anlamdaki Yönetim Kurulu'nu oluştururlar. Her biri Federasyonu tek başlarına temsil ederler.
4. Federasyon ilkerinin öngördüğü ve karara bağlanan işleri yürütmek için, Genel Yönetim Kurulu kişiler görevlendirebilir.

§ 12 MALİ DENETİM KURULU

1. Genel Kurul, mali hesapların ve defterlerin kontrolü için 3 (üç) kişiden oluşan bir Mali Denetim Kurlu seçer. İşlerin yürümesi için Mali Denetim Kurulu kendi içinden bir başkan seçer.
2. Genel Yönetim Kurulu üyeleri ve Federasyon görevlileri Mali Denetim Kurulu'na seçilemezler.
3. Mali Denetim Kurulu, mali hesap ve defterleri her zaman denetleme hakkına sahiptir.
4. Mali Denetim Kurulu her Temsilciler Kurulu toplantısına ve seçimli Genel Kurullara Genel Yönetim Kurulunun yaptığı mali işlemler hakkında rapor sunar.

§ 13 ÖRGÜT YAPISI

1. Bölge örgütleri ve yerel kuruluşlar Federasyon'un alt birimleridirler.
2. Yerel Kuruluşlar:
Üye dernekler ve bürolar yerel kuruluşları oluştururlar. Yerel kuruluşların tüzüklerinde belirlenen amaç ve temel ilkeleri Federasyon'unkilere ters düşemezler. Bürolar, Federasyon Genel Kurulu'nda diğer delegelerle eşit haklara sahip en fazla iki delege ile temsil edilirler.
3. Bölge örgütleri:
Bölge örgütleri, o bölgedeki yerel kuruluşlardan oluşur. Örgüt yapıları bölgenin özelliklerine göre belirlenir ve Genel Yönetim Kurlu tarafından belirlenen bölge sınırları Avrupa ülkelerinin idari yapısına uygun olur. Bölge örgütlerinin çalışma biçimleri, bir içtüzükle belirlenir.

§ 14 SEÇİMLER
1. Ancak Federasyon'unun bir yerel kuruluşuna üye olan kişiler
yönetici seçilebilirler.
2. Seçimler, Genel Kurul tarafından karara bağlanan bir Seçim Yönetmeliği ile düzenlenir. Bu seçim yönetmeliği tüzüğün bir parçasıdır.

§ 15 İÇTÜZÜKLER VE YÖNETMELİKLER
1. Temsilciler Kurulu, salt çoğunlukla Federasyon tüzüğüne aykırı olmayan iç tüzükler, yönetmelikler yapabilir.
2. İç tüzükler ve yönetmelikler Federasyon organlarının yetki, sorumluluk ve işleyiş biçimleriyle Federasyon içinde çalışma biçimleri hakkında ayrıntılı bilgi verirler. İç tüzüklere ve yönetmeliklere aykırı uygulamalar yapılamaz.
3. İç tüzük ve yönetmelik önerileri Genel Yönetim Kurulu, Bölge Yönetim Kurullarından veya yerel kuruluşlardan birisinin yazılı başvurusu ile gelebilir. Değişiklik önerilerinin Temsilciler Kurulu çağrısı ile gönderilmesi gerekir.

§ 16 TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ

1. Genel Kurul, verilen oyların 3/4 çoğunluğuyla tüzükte değişiklikler yapabilir. Bu yönde karar alınacak Genel Kurul'da delegelerin salt çoğunluğunun hazır bulunması zorunludur.
2. Tüzük değişikliği önerileri Genel Yönetim Kurulu, Temsilciler Kurulu veya yerel kuruluşların 1/3 nin yazılı başvurusuyla gelebilir. Değişiklik önerilerinin Genel Kurul çağrısı ile gönderilmesi gerekir.

§ 17 FEDERASYON'UN KAPATILMASI

1. Genel Kurul, verilen oyların 3/4 çoğunluğu ile Federasyon'un kapatılmasına karar verebilir. Bu yönde karar alacak Genel Kurul'da delegelerin salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekir.
2. Böyle bir kapanma durumunda veya şimdiye kadarki amacın değişmesi durumunda Federasyon'un mal varlığı yalnızca ve doğrudan toplum yararına kullanmak üzere “Bildungswerk Immigrantenfragen e.V.” isimli kuruluşa devredilir. Mal varlığının devri ile ilgili kararın görevli Vergi Dairesi tarafından onaylanması gereklidir. Kapanma işlemleri görevli son Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılır.


SEÇİM YÖNETMELİĞİ

1. Bu Seçim Yönetmeliği federasyon genel kurullarındaki tüm seçimlerde geçerlidir.
2. Yalnızca delegeler seçme hakkına sahiptirler. Yerel kuruluş delegeleri, eğer bağlı oldukları yerel kuruluşlar genel kurul günü dahil üyelik ödentileri ödemişlerse, seçme ve oy hakkına sahiptirler. Her delegenin bir oyu vardır ve oyunu yalnız kendisi kullanabilir.
3. Federasyonun bir yerel kuruluşuna üye olan herkes seçilme hakkına sahiptir.
4. Tüzükte belirtilen federasyon organları seçimleri için 3 (üç) üyeli bir Seçim Kurulu oluşturulur. Seçim Kurulu, seçimlerin usulüne uygun geçmesinden sorumludur.
5. Tüzükte belirtilen federasyon organları için olan seçimler gizli oyla, diğer seçimler açık oyla yapılır.
6. Federasyon Genel Başkanı ayrı bir turda ve kullanılan geçerli oyların 2/3 çoğunluğu ile seçilir. İkinci turda da bu çoğunluğa ulaşılmazsa, basit çoğunluk yeterli olur.
7. Bir göreve birden fazla aday varsa, içlerinden en fazla oyu alan aday seçilmiş olur.
8. Aynı niteliğe sahip birden fazla görev için seçim tek turda yapılacaksa, en çok oyu alan ve tüzüğün öngördüğü sayıdaki adaylar seçilmiş olur. Bu durumda en fazla seçilecek kişi sayısı kadar adaya oy verilebilir.
9. Seçimlerde adaylar arasında oy eşitliği durumunda yalnız eşit oy alan adaylar arasında yeniden seçime gidilir.
10. Adaylar oy pusulasına alfabetik sırayla yazılırlar.
11. Her seçim turu için seçilenlerin adını, adresini, seçildiği görevi ve seçim sonucunu içeren bir tutanak tutulur. Seçim Kurulu bu tutanağı Genel Kurul Başkanlık Divanına teslim eder.


HDF BÖLGE ÖRGÜTLERİ İÇTÜZÜĞÜ


1. AD

Örgüt, "Sosyaldemokrat Halk Dernekleri Federasyonu ...........................Bölge Örgütü" adını taşır.
Kısa adı .................................'dır.

2. AMAÇ
Bölge örgütünün amaçları:
a)Bölgede Federasyon tüzük, ilke ve federasyon organlarının kararlarına uygun olarak çalışmalar yapmak,
b)Federasyon Genel Yönetim Kurulu ile iletişim içinde bölgedeki etkinliklerde federasyonu temsil etmek,
c)Bölgeye yönelik çalışmalarda Genel Yönetim Kurulu'na yardımcı olmak,
d)Bölgedeki yerel örgütlerin çalışmalarında eşgüdümü sağlamak, ortak çalışmalar yapmaya özendirmek, onları federasyon çalışmaları hakkında bilgilendirmek, bölgedeki federasyon örgütlenmesinin gelişmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
e)Bölgedeki gelişmelere göre Federasyon organlarının kararları çerçevesinde görüşler ve öneriler üretmek.
Bölge örgütü amaçlarına ulaşmak için:
-Toplantılar, seminerler ve kurslar düzenler;
-Bilgilendirme ve eğitim malzemeleri yayınlar.

3. ÜYELİK

Bölgede bulunan Federasyona üye yerel kuruluşlar, bölge örgütünün üyesidirler. Üyeliğe alınmaya Federasyon Genel Yönetim Kurulu karar verir.

4. ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Federasyon üyelikleri sona eren yerel kuruluşların, bölge örgütlerindeki üyelikleri de sona erer.

5. ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Her yerel kuruluşun amaçlara, ilkelere ve alınan kararlara uygun olarak çalışmalara, seçimlere ve oylamalara katılmaları birer hak ve yükümlülüktür.

6. BÖLGE ÖRGÜTÜNÜN ORGANLARI
Bölge örgütünün organları
a)Bölge Kurultayı,
b)Bölge Yönetim Kuruludur.

7. BÖLGE KURULTAYI
a)Bölge örgütünün en üst karar organı Bölge Kurultayıdır. Kurultay delegelerden oluşur. Delegeler:
-Yerel kuruluş delegeleri. Her yerel kuruluşun Federasyon Genel Kurulu için öngörülen sayıda delege hakkı vardır.
-Bölge örgütünün yönetim kurulu üyeleri.
-Bölge örgütü üyesi yerel kuruluşlardan seçilmiş HDF Genel Yönetim Kurulu ve HDF Mali Denetim Kurulu üyeleridir.
b)Bölge kurultayı yılda en az bir kez toplanır. Bölge Yönetim Kurulu, kurultayı gündem, zaman ve yer bildirerek en az iki hafta öncesinden toplantıya çağırır.
c)Bölge Kurultayı, 1 Divan Başkanı ve 1 Yazman seçer. Divan Başkanı ve yazman tarafından kurultay tutanağı tutulur. Divan Başkanı tutanağı Bölge Yönetim Kurulu'na vermekle yükümlüdür.
d)Bölge kurultayının görevleri:
-Bölge Yönetim Kurulu'nun çalışma ve hesap raporunu görüşmek,
-Yönetim Kurulu'nu aklamak ve seçmek,
-Raporlar, bölgedeki çalışmalar ve örgütün ilkeleri ile ilgili kararlar almak,
-Bölge örgütünün çalışmalarının finansmanı için gerekli kararları almak.
e)Bölge Kurultayı, katılan delegelerle karar alma hakkına sahiptir. Federasyon tüzüğü ve içtüzükte tersine madde olmadıkça kararlar basit çoğunlukla alınır.
f)Olağanüstü Bölge Kurultayı aşağıdaki durumlarda toplanır:
-Yerel kuruluşların 1/3 ünün yazılı istemiyle,
-Bölge Yönetim Kurulu'nun istemiyle,
-Federasyon Genel Yönetim Kurulu'nun istemiyle.

8. BÖLGE YÖNETİM KURULU

a)Bölge Yönetim Kurulu
* Başkan
* Başkan Yardımcıları
* Sayman, -Yazman ve
* 3 taneye kadar üyeden
oluşur.
Yönetim Kurulu'na kaç başkan yardımcısı seçileceğine bölge örgütünün görev alanındaki eyalet sayısı gözönüne alınarak Bölge Kurultayı karar verir.
Bölge örgütü başkanı aynı zamanda bulunduğu eyalette HDF eyalet örgütünün de başkanıdır.
Başkan yardımcıları bölge örgütünün görev alanındaki diğer eyaletlerden seçilirler. Başkan yardımcıları aynı zamanda bulundukları eyaletin HDF eyalet örgütü başkanıdırlar.
Yönetim Kurulu'na kaç üye seçileceğine Bölge Kurultayı karar verir.
Başkan ve Başkan Yardımcıları bölge örgütünü dışarıya eşit haklarla temsil ederler.
b)Bölge Yönetim Kurulu, Bölge Kurultayı tarafından bir yıl için seçilir.
c)Bölge Yönetim Kurulu'nun görevleri:
-Bölge örgütünün çalışmalarını kurultay kararlarına ve Federasyon amaçlarına uygun olarak yürütmek;
-Çalışma ve hesap raporlarını hazırlayıp Bölge Kurultayına sunmak;
-Bölgedeki çalışmalar hakkında Federasyon Genel Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmek;
-Bölgesindeki Federasyon çalışmalarının eşgüdümünü yapmak.
d)Bölge Yönetim Kurulu, üyelerinin yarısından fazlasının katılımıyla toplanır. Kararlar basit çoğunlukla alınır.

9. MALİ DENETİM

Takvim yılı hesap yılıdır. Hesapların tutuluşunu ve mali işlemleri denetlemek için Bölge Kurultayı tarafından 2 Mali denetçi seçilir. Bölge Yönetim Kurulu üyeleri mali denetçi olamazlar. Mali denetçiler, incelemelerinin sonuçlarını seçildikleri Bölge Kurultayına sunarlar.

10. KONTROL HAKKI VE YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Bölge Yönetim Kurulu, yerel kuruluşları ve onların tüzüksel yan kuruluşlarını denetlemek ve kontrol etmekle yükümlüdür. Bölge Yönetim Kurulu ya da temsilcileri yerel kuruluşların ve onların yan kuruluşlarının çalışmalarını her zaman izleyebilirler. Federasyon Genel Yönetim Kurulu da bölge örgütlerinin çalışmalarını kontrol etme hakkına sahiptir.

11. FESİH

Genel Yönetim Kurulu, öngörülen amaçlara uygun çalışma yapamayan bölge örgütlerinin faaliyetlerini gelen ilk Federasyon Temsilciler Kurulu toplantısına kadar durdurabilir. Bölge örgütü ile ilgili kararı Temsilciler Kurulu basit çoğunlukla alır. Bölge örgütünün feshi durumunda kimse bölge örgütünün adını kullanamaz. Aynı husus adın kısaltmaları için de geçerlidir.

12. İLKELER
Federasyonun ilkeleri ve federasyon organlarının bölge örgütleri ile ilgili aldıkları kararlar bu içtüzüğün parçasıdır.


HDF BÜROLARI İÇTÜZÜĞÜ


1. AD
HDF Bürosu isminin sonuna bulunduğu kentin adını alır.

2. AMAÇ

HDF Bürosunun amaçları:
a)Büronun kurulduğu kentte federasyon tüzük, ilke ve federasyon organlarının kararlarına uygun olarak çalışmalar yapmak,
b)HDF Genel Yönetim Kurulu ve Bölge Yönetim Kurulu ile iletişim içinde federasyonu temsil etmek,
c)Büro görev bölgesine yönelik çalışmalarda Bölge Yönetim Kurulu'na yardımcı olmak,
d)Büro görev bölgesindeki üyelerin çalışmalarında eşgüdümü sağlamak, ortak çalışmalar yapmaya özendirmek, onları federasyon çalışmaları hakkında bilgilendirmek, çevre kentlerde federasyona bağlı örgütlenmenin gelişmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
e)Büro görev bölgedesindeki gelişmeler konusunda HDF organları kararları doğrultusunda görüş ve öneriler üretmek.
f)Büro yöneticisinin öncelikli hedefi içtüzüğün tanımladığı şekilde dernek konumuna ulaşmaktır.
HDF Bürosu amaçlarına ulaşmak için:
- Üye kaydı yapar;
- Toplantılar, seminerler ve kurslar düzenler;
- Bilgilendirme ve eğitim malzemeleri yayınlar.

3. KURULUŞ

Bürolar HDF Genel Yönetim Kurulu kararı ile kurulurlar. HDF Genel Yönetim Kurulu büro üyelerinden bir kişiyi Büro Yöneticisi atar. Büro Yöneticisini görevden alıp, gerekirse yenisini atama yetkisi HDF Genel Yönetim Kurulu'nundur.
Federasyon üyelikleri sona eren HDF bürolarının, bölge örgütlerindeki üyelikleri de sona erer.
HDF Bürolarının Federasyon organlarında temsili federasyon tüzüğüne göre yapılır.

4. ÜYELİK
HDF Bürosunun görev bölgesinde bulunan HDF üyesi kişiler, HDF Bürosunun üyesidirler.
Federasyon tüzük, amaç ve ilkelerini benimseyen ve aktif çalışma yapmak isteyen herkes üyeliğe başvurabilir. Üyelik başvurusu, yazılı olarak Büro, Bölge Örgütü veya HDF Genel Yönetim Kuruluna yapılabilir.
Başvuru dilekçesini Büro Yönetim Kurulu/Büro Yöneticisi veya HDF Genel Yönetim Kurulu veya HDF Bürosunun bağlı olduğu Bölge Örgütü Yönetim Kurulu karara bağlar.
Üyelik kabulleri Federasyon Genel Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur.

5. ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Ölüm, yazılı istifa veya Büro Yöneticisinin önerisi ve HDF Genel Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılma durumlarında üyelik sona erer.

6. ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
HDF amaç ve ilkelerine uygun aktif çalışmak ve ayda en az 10,-- DM üyelik ödentisi vermek.
Her üyenin amaçlara, ilkelere ve alınan kararlara uygun olarak çalışmalara, seçimlere ve oylamalara katılmaları birer hak ve yükümlülüktür.
Üyelik aidatı HDF Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

7. HDF BÜROSUNUN ORGANLARI

HDF Bürosunun organları:
a)Büro Genel Kurulu,
b)Büro Yönetim Kuruludur.

8. HDF BÜROSU GENEL KURULU

Üye sayısı 10'u aşan HDF Bürolarında genel kurul oluşur.
a)Büronun en üst karar organı Büro Genel Kuruludur. Genel Kurul, büro üyelerinden oluşur.
b)Büro Genel Kurulu yılda en az bir kez toplanır. BüroYönetim Kurulu, genel kurulu gündem, zaman ve yer bildirerek en az iki hafta öncesinden toplantıya çağırır.
c)Büro Genel Kurulu, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir yazman seçer. Genel Kurul Başkanı ve yazman tarafından genel kurul tutanağı tutulur. Genel Kurul Başkanı, tutanağı Büro Yönetim Kurulu'na vermekle yükümlüdür.
d)Büro Genel Kurulunun görevleri:
-Büro Yönetim Kurulu'nun çalışma ve hesap raporunu görüşmek,
-Yönetim Kurulu'nu aklamak ve seçmek,
-Raporlar, büro görev bölgesindeki çalışmalar ve örgütün ilkeleri ile ilgili kararlar almak,
-Büro çalışmalarının finansmanı için gerekli kararları almak.
e)Büro Genel Kurulu, katılan üyelerle karar alma yetkisine sahiptir. Federasyon tüzüğü ve içtüzükte tersine madde olmadıkça kararlar basit çoğunlukla alınır.
f)Büro Olağanüstü Genel Kurulu aşağıdaki durumlarda toplanır:
-Üyelerin 1/3 ünün yazılı istemiyle,
-BölgeYönetim Kurulu'nun istemiyle,
-HDF Genel Yönetim Kurulu'nun istemiyle.

9. HDF BÜROSU YÖNETİM KURULU
Üye sayısı 10'un altında bulunan HDF Bürolarına, HDF Genel Yönetim Kurulu tarafından bir başkan ve başkan yardımcısı atanır. Başkan ve başkan yardımcısı tüzükte öngörülen büro amaçlarının gerçekleşmesi için Büro yönetim kurulunun görevlerini yerine getirirler.
Üye sayısı 10'u aşan bürolarda, üyeler bir araya gelerek genel kurulu toplarlar ve Büro Yönetim Kurulunu seçerler.
a)Büro Yönetim Kurulu
-Başkan,
-Sayman, aynı zamanda Başkan Yardımcısı,
-Yazman ve
-3 taneye kadar üyeden oluşur.
Yönetim Kurulu'na kaç üye seçileceğine Büro genel kurulu karar verir.
Başkan ve Başkan Yardımcısı büroyu dışarıya eşit haklarla temsil ederler.
b)Büro Yönetim Kurulu, Büro genel kurulu tarafından bir yıl için gizli oyla seçilir.
c)Büro Yönetim Kurulu'nun görevleri:
-Büronun çalışmalarını genel kurul kararlarına ve Federasyon amaçlarına uygun olarak yürütmek;
-Çalışma ve hesap raporlarını hazırlayıp Büro genel kuruluna sunmak;
-Görev bölgedesindeki çalışmalar hakkında HDF Genel Yönetim Kurulu'nu ve Bölge Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmek;
-Yeni üyeler kazanmak, üyeliğe alınacaklar ve üyelikten çıkarılacaklar için gerekli işlemleri yapmak;
-Görev bölgesindeki Federasyon çalışmalarının eşgüdümünü yapmak.
d)Büro Yönetim Kurulu, üyelerinin yarısından fazlasının katılımıyla toplanır. Kararlar basit çoğunlukla alınır.

10. MALİ DENETİM

Tüm gelir ve giderler yazılı belge ile yapılır ve bir defter tutulur.
Takvim yılı hesap yılıdır. Hesapların tutuluşunu ve mali işlemleri denetlemek için HDF Büro genel kurulu tarafından 2 Mali denetçi seçilir. HDF Büro Yönetim Kurulu üyeleri mali denetçi olamazlar. Mali denetçiler, incelemelerinin sonuçlarını seçildikleri HDF Büro genel kuruluna sunarlar.

11. KONTROL HAKKI VE YÜKÜMLÜLÜĞÜ
HDF Genel Yönetim Kurulu ve HDF Bölge Yönetim Kurulu, HDF Bürolarını ve onların tüzüksel yan kuruluşlarını denetlemek ve kontrol etmekle yükümlüdürler ve çalışmaları her zaman izleyebilirler.

12. FESİH
HDF Genel Yönetim Kurulu, öngörülen amaçlara uygun çalışma yapamayan HDF Bürolarının faaliyetlerine son verebilir. Kapanma durumunda büronun tüm mal varlığı ve belgeleri HDF Genel Yönetim Kurulu'na devredilir. Büro kapatıldıktan sonra HDF Bürosu adı kullanılamaz. Aynı husus adın kısaltmaları için de geçerlidir.

13. İLKELER
Federasyonun ilkeleri ve federasyon organlarının HDF Büroları ile ilgili aldıkları kararlar bu içtüzüğün parçasıdır. HDF Büroları İçtüzüğünün uygulaması ile ortaya çıkan anlaşmazlıkları, HDF Genel Yönetim Kurulu karara bağlar.

Newsletter / Haber bülteni

Lütfen bu formu gönderebilmek için tarayıcınızın JavaScript özelliğini açın.

Facebook